Misje Parafialne

Misje Parafialne

Czcigodny Księże Proboszczu,

Drodzy Parafianie, parafii Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Za nie całe dwa miesiące, w ostatnią niedzielę czerwca (26 czerwca) przybędę do Was z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, w obrazie Jego miłującego nas wszystkich Serca, z misjami intronizacyjnymi.

Co to jest Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa

i na czym polegają Misje?

Samo słowo „intronizacja” oznacza dosłownie wprowadzenie kogoś na tron, obranie go królem. Intronizacja Najświętszego Serca polega na uroczystym poświęceniu się rodzin lub innych wspólnot (np. parafia, zakon, stowarzyszenie) Sercu Bożemu, którego dokonuje się przed umieszczonym na eksponowanym miejscu wizerunkiem Bożego Serca (obraz lub figura).

Jezus Chrystus jest Królem miłości. On pragnie – jak to oznajmił Małgorzacie Marii Alacoque – aby Jego Serce, to jest Jego miłość panowała nad światem: „Chcę, by moje Serce panowało nad ludźmi”.

Głównym celem intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego jest dążenie do uobecnienia Królestwa Chrystusowego w świecie. Nawiązuje ona do idei wynagrodzenia Bożemu Sercu za zniewagi i grzechy, które bezpośrednio uderzają w miłość Boga do człowieka. To uwrażliwienie na grzech oraz chęć pełniejszego zadośćuczynienia Bogu stały się bezpośrednią inspiracją dla dzieła intronizacji. Ujawnia się w niej również aspekt społeczny, który podkreśla konieczność wynagradzania nie tylko za grzechy osobiste, ale również za grzechy innych.

Akt intronizacji polega na zwróceniu się człowieka ku Bogu, na odnowieniu więzów miłościoraz podjęciu działań zmierzających do tego, by Jezus Chrystus był jedynym Panem ludzkiego życia, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społeczno-eklezjalnym. Ta odnowa życia ma więc wymiar biblijny. Chodzi w niej o „nowe życie” w Duchu Świętym. „W ten sposób człowiek kocha Boga z całego serca”. „Chodzi więc w tym przypadku – jak przekonuje znawca tej tematyki, ks. Janusz Królikowski – o akt zwrócenia całego życia do Boga, dla którego racją jest objawienie miłości Bożej – jej symbolem jest Serce Jezusa”.

Każdy poszczególny dzień Misji Intronizacyjnych jest poświęcony innej tematyce wraz z towarzyszącymi nabożeństwami, więcej szczegółów podam w następnym liście, który przyślę po Wielkanocy.

Czas misji, które będą trwały od 7 dni, to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który nieustannie kieruje do nas wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Czas ten jest tą chwilą naszego zatrzymania się na refleksję i zadumę. W misjach intronizacyjnych Najśw. Serca Jezusowego przewodnim tematem naszych rozważań jest miłość Boga do człowieka, do nas, do każdego i każdej z nas. Jest to rozważenie tych wszystkich działań, jakie Bóg podejmuje, aby ukazać nam swoją miłość, abyśmy mogli otworzyć nasze serca na tę niezmierzoną miłość, Tego, który nie tylko nas stworzył, ale i odkupił i wyzwolił z władzy zła, byśmy mogli wraz z Nim przebywać na wieki w Jego Królestwie.

Zapraszam Was, drodzy parafianie, na te szczególne misje Intronizacyjne Najśw. Serca Jezusowego.

W oczekiwaniu na to misyjne spotkanie polecam Was wszystkich opiece Maryi, Tej, która to Serce Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, ukształtowała, a zarazem proszę Was jako parafialną wspólnotę o modlitwę w intencji naszych misji.

Wasz misjonarz

  1. Michał W. Ciemięga,

sercanin

Modlitwa o dobre owoce Misji

Nieskończenie miłujący nas Ojcze, który jesteś w niebie. Dziękując Ci za dar Twojego Umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pragniemy Cię prosić o Twoje błogosławieństwo dla nas, wspólnoty parafialnej Najświętszej Maryi Panny, Królowej Świata, czekających na Misje Intronizacyjne Najświętszego Serca Jezusa.

Pragniemy wszyscy dojść do poznania prawdy o Twej Nieskończonej Miłości do nas ukazanej nam w osobie Twego Syna, Jezusa, której symbolem jest Jego przebite na krzyżu Serce. Potrzeba nam Twojej łaski, dlatego wołamy: „Przyjdź królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do Misji Świętych, abyśmy jako wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko samych siebie, ale i wszystkich naszych sióstr i braci w wierze, żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu się od Boga.

Udziel misjonarzowi, nas prowadzącemu, swego światła i łaski, aby nauczał nas jaka jest Twoja wola i co służy nam do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i umocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to przez Serce Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu …